Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το σύστημα των σχέσεων που εγκαθιδρύεται μεταξύ της Διοίκησης της εταιρίας, των μετόχων, των εργαζομένων και κάθε λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, που αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

 

Ο ιστότοπος της KLEEMANN περιγράφει τα βασικά στοιχεία των πολιτικών της εταιρικής διακυβέρνησής μας. Αυτές οι πολιτικές παρέχουν ένα πλαίσιο για την ορθή λειτουργία της εταιρείας μας, σύμφωνα με τα συμφέροντα των μετόχων μας και τις απαιτήσεις του νόμου.

Η KLEEMANN δεσμεύεται για την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης και το Διοικητικό μας Συμβούλιο έχει αναπτύξει σαφείς πολιτικές που προωθούν την αριστεία στο πλαίσιο του συστήματος της εταιρικής μας διακυβέρνησης. Οι πολιτικές μας εναρμονίζονται με την απόφασή μας να λειτουργούμε με διαφάνεια, να προωθούμε τις βέλτιστες πρακτικές και να διασφαλίζουμε την τήρηση των πολιτικών, της ισχύουσας νομοθεσίας και των απαιτήσεων της εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι βασικές πολιτικές και διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν:

Καταστατικό Εταιρείας

Το Καταστατικό της Εταιρείας είναι το σύνολο των πολιτικών και κανονισμών που έχουν θεσπιστεί από τους μετόχους της KLEEMANN και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Ορίζει τον στόχο της Εταιρείας και ρυθμίζει το πεδίο εφαρμογής της.

Εσωτερικός Έλεγχος

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί ως ανεξάρτητη, αντικειμενική,  διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, επικεντρωμένη στη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών της εταιρείας. Ο βασικός στόχος της είναι να εξετάζει και να αξιολογήσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, διασφαλίζοντας την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά του στην επίτευξη των στρατηγικών και λειτουργικών στόχων της Εταιρείας.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις διοικητικές διαδικασίες.

Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου βάσει Νόμου 4990/2022

Η εταιρία σε συμμόρφωση με την υποχρέωση του Νόμου 4990/2022, έχει θεσπίσει δίαυλο εσωτερικής αναφοράς.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use