Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί την αποτύπωση των διαδικασιών και δομών της εταιρείας, οι οποίες εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο, εξουσιοδοτούν, κατευθύνουν και επιβλέπουν τη διοίκηση με στόχο την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

Ο ιστότοπος της KLEEMANN περιγράφει τα βασικά στοιχεία των πολιτικών της εταιρικής διακυβέρνησής μας. Αυτές οι πολιτικές παρέχουν ένα πλαίσιο για την ορθή λειτουργία της εταιρείας μας, σύμφωνα με τα συμφέροντα των μετόχων μας και τις απαιτήσεις του νόμου.

Η KLEEMANN δεσμεύεται για την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης και το Διοικητικό μας Συμβούλιο έχει αναπτύξει σαφείς πολιτικές που προωθούν την αριστεία στο πλαίσιο του συστήματος της εταιρικής μας διακυβέρνησης. Οι πολιτικές μας εναρμονίζονται με την απόφασή μας να λειτουργούμε με διαφάνεια, να προωθούμε τις βέλτιστες πρακτικές και να διασφαλίζουμε την τήρηση των πολιτικών, της ισχύουσας νομοθεσίας και των απαιτήσεων της εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι βασικές πολιτικές και διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν:

Καταστατικό Εταιρείας

Το Καταστατικό της Εταιρείας είναι το σύνολο των πολιτικών και κανονισμών που έχουν θεσπιστεί από τους μετόχους της ΚΛΕΜΑΝ και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Ορίζει τον στόχο της Εταιρείας και ρυθμίζει το πεδίο εφαρμογής της.

Εσωτερικός Έλεγχος

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί ως ανεξάρτητη, αντικειμενική διασφάλιση και συμβουλευτική δραστηριότητα, επικεντρωμένη στη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ο βασικός στόχος της είναι να εξετάζει και να αξιολογήσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, διασφαλίζοντας την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά του στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις διοικητικές διαδικασίες.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use