Καταστατικό

Απόσπασμα από το Καταστατικό της Εταιρίας

 1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANΝ HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία θα αποδίδεται ως εξής: «ΚLEEMANN HELLΑS SA».
 2. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ».
 3. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η βιομηχανική περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς.
 4. Δυνάμει της από 31/07/2017 απόφασης της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε έως  την 31.12.2101.
 5. Σκοπός της Εταιρίας είναι:
  • Η βιομηχανική παραγωγή, εγκατάσταση και εμπορία υδραυλικών και ηλεκτρικών ανελκυστήρων υψηλής τεχνολογίας και των οργάνων και εξαρτημάτων τους, καθώς και κάθε άλλου προϊόντος μηχανολογικού εξοπλισμού, η παροχή υπηρεσιών (façon - επισκευές -συντήρηση) στα παραπάνω προϊόντα, και
  • Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα βιομηχανικών και εμπορικών μονάδων του εξωτερικού με παρόμοια είδη και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς και μη επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου ή η εξαγορά τέτοιων που λειτουργούν ή που θα συσταθούν στο μέλλον, καθώς και η απόκτηση μετοχών ή άλλων τίτλων οιωνδήποτε εταιριών Ελληνικών ή αλλοδαπών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή η συμμετοχή σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρία δύναται να υπογράφει οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω:
   • την παροχή και λήψη δανείων, πιστώσεων, τριτεγγυήσεων, εγγυήσεων και ασφάλειας οποιασδήποτε μορφής, εμπράγματης ή προσωπικής υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
   • την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργασία ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που υφίσταται ή θα συσταθεί μελλοντικά, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
   • την διεξαγωγή όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, με ή χωρίς αντάλλαγμα, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.
 6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των 8.277.045,00 € και κατανέμεται σε 23.648.700 μετοχές, που εκάστη εξ αυτών έχει ονομαστική αξία 0,35€.
 7. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ενσώματες, ονομαστικές και δεσμευμένες. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται μόνο κατόπιν άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
 9. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο Νόμο 2190/1920 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζεται ο νόμος 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει
 10. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση για περίοδο πέντε (5) ετών η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπερνάει τα έξι (6) χρόνια
 12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
 13. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.
 14. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.
 15. Η εταιρική χρήση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Θα ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
 16. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
 17. Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρίας, εφαρμόζεται το κεφάλαιο 4 του νόμου 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.
 18. Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύουν.
Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use