Εσωτερικός Έλεγχος

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας και του Ομίλου. Ο βασικός στόχος είναι να υποστηρίζει  την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της προσφέροντας μία συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών της εταιρικής διακυβέρνησης.

Βασικές αρχές λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη λειτουργική μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύονται από το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας.


Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Δ.Σ και είναι πρόσωπο με επαρκή προσόντα και εμπειρία.


Η  Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της δομής των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την ποιότητα της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών και συστημάτων για την επίτευξη των στρατηγικών και λειτουργικών στόχων της Εταιρείας.


Βασικός στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή εύλογης διασφάλισης προς τους μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο, ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Εταιρείας.
Ο εσωτερικός ελεγκτής εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, που σημαίνει ότι διέπεται από τις αρχές της επάρκειας,της ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας και της εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, δρα σε εναρμόνιση με τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), καθώς και τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρείας.


Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία και στοιχεία, χώρους και δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως και ανοιχτή επικοινωνία με τους εργαζομένους, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού της έργου.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use