Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει την οργανωτική δομή της ΚΛΕΜΑΝ, τη διαχείριση των κινδύνων και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της, τις βασικές αρχές λειτουργίας της και τις σχετικές διαδικασίες.

Ο Κανονισμός εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επανεξετάζεται ετησίως με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να εναρμονίζεται με τις ισχύουσες πρακτικές της εταιρείας και τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Έκτακτα, σε περιπτώσεις αλλαγών στις δραστηριότητες της ΚΛΕΜΑΝ, των επιμέρους διευθύνσεων της ή τις αρμοδιότητες των διευθυντικών της στελεχών, ή σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται από το νόμο ή/και άλλες σχετικές διατάξεις, τροποποιείται αντίστοιχα ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.

Όλες οι τροποποιήσεις του Εγχειριδίου επέρχονται μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου, από το οποίο εγκρίνονται.

Η διανομή των αντιγράφων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι ελεγχόμενη.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use