Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η υπεύθυνη συμπεριφορά αποτελεί μέρος της κουλτούρας της KLEEMANN και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί ισχυρή δέσμευση.

Αδιαπραγμάτευτοι στόχοι αποτελούν για την εταιρία, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας, η ανάπτυξη των εργαζομένων μας, η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το άριστο εργασιακό περιβάλλον, η μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος καθώς και η διαρκής υποστήριξη της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας μας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της KLEEMANN στους επιχειρησιακούς τομείς, οι διοικητικές πρακτικές και η ανάπτυξη διαλόγου με κάθε συμμέτοχο, διαμορφώνονται από το αίσθημα και τις αρχές της ευθύνης της εταιρίας απέναντι στον Άνθρωπο, στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον.

Η KLEEMANN έχει αναγνωρίσει πέντε κύριους άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας, βάση των οποίων αναπτύσσει το πλάνο δράσεών της.