environment

Περιβάλλον

Η φιλοσοφία μας είναι να λειτουργούμε αρμονικά ως επιχείρηση και να αλληλεπιδρούμε αρμονικά με το περιβάλλον.

Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αποτελούν προτεραιότητες για την KLEEMANN. Η Εταιρία δραστηριοποιείται υπεύθυνα και μεριμνά, ώστε να συνδυάζει την ανάπτυξη με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της.

Η δέσμευση της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς διατρέχει ολόκληρο τον οργανισμό και αποτυπώνεται στην Περιβαλλοντική πολιτική που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει. Οι στόχοι μας περιλαμβάνουν,

 • να λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, συμμορφούμενοι με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.
 • να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τη συνολική Περιβαλλοντική μας επίδοση, με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης, για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.
 • να υιοθετούμε συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική λειτουργία.
 • να εφαρμόζουμε συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα Περιβάλλοντος.
 • να προωθούμε τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση του κοινού.
 • να εδραιώνουμε την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρία.

Άξονες Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας

Ενέργεια και εκπομπές

 • Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στους υποσταθμούς και τα διάφορα κέντρα κατανάλωσης κατά 10% (μέσω της μελέτης εγκατάστασης συστήματος BMS - Building Management System).
 • 10% μείωση στην κατανάλωση φυσικού αερίου, ελέγχοντας τη χρήση του, μέσω του συστήματος BMS (Building Management System).

Περιβαντολλογική υπευθυνότητα

Υπολογισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος και επανασχεδίαση προϊόντος.

Η KLEEMANN εφαρμόζει τα τελευταία 4 χρόνια τις αρχές οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14006. Βασικός στόχος της KLEEMANN είναι ο ανασχεδιασμός συγκεκριμένων προϊόντων της Εταιρίας, με βάση τη «διαδικασία Οικολογικού Σχεδιασμού» (Ecodesign Process).

Το σημαντικότερο εργαλείο στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτού του προτύπου, είναι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), η οποία ακολουθεί τα επόμενα βήματα, σε επίπεδο καταγραφής των σταδίων ζωής ενός προϊόντος:

Products cycle

Πυροπροστασία

Η KLEEMANN λαμβάνει μέτρα πυροπροστασίας, με στόχο αφενός την πρόληψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, με συνεχείς ελέγχους και αναγομώσεις των μέσων πυροπροστασίας και αφετέρου την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, το σύνολο του προσωπικού εκπαιδεύεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο στη χρήση πυροσβεστικών μέσων και συμμετέχει σε τακτικές και έκτακτες ασκήσεις πυρασφάλειας.

Ορθή διαχείριση αποβλήτων

Η KLEEMANN διαχειρίζεται υπεύθυνα τον τελικό όγκο των αποβλήτων, που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, αυξάνοντας κάθε χρόνο το ποσοστό ανακύκλωσής τους.

Η Εταιρία επιλέγει να συνεργάζεται μόνο με νόμιμες και κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για τη μεταφορά, την επεξεργασία και τη διάθεση των αποβλήτων, τις οποίες ελέγχει ως προς την ύπαρξη των απαραίτητων αδειών λειτουργίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιείται ανακύκλωση του 100% των ποσοτήτων επικίνδυνων και μη στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας, όπως λάσπες βαφείων, φίλτρα βαφείων, λιπαντικά, πούδρα, διαλυτικά, πλαστικά, χαρτιά, αλουμίνιο, scrap μετάλλου, ξύλα, κενές συσκευασίες, καθώς και πριονίδια.

Σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων κατά τη διάρκεια του 2015, η Εταιρία παρέδωσε όλες τις ποσότητες χρησιμοποιημένων διαλυτικών και κόλλας σε αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη κάθετη μονάδα διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων, με έδρα την Ελλάδα.

Επιπρόσθετες δράσεις

 • Σε συνεργασία με την ΕΛΤΕΠΕ (Εθνικό συλλογικό Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων) διαθέτουμε προς ανακύκλωση τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται στις μηχανές, τα οποία μετά από ειδική επεξεργασία μπορούν να διατεθούν και πάλι στο εμπόριο.
 • Ανακυκλώνουμε, επίσης, όλα τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα (σαπουνέλαια, υγρά ψύξης μηχανών).
 • Ανακύκλωση χαρτικής ύλης.
 • Ως προς το προϊόν, εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα διατήρησης κραδασμών και θορύβου του ανελκυστήρα σε χαμηλά επίπεδα καθώς και μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 50%.
 • Διαχείριση θερμικής ενέργειας (ειδικά κάτοπτρα φυσικού αερίου σε όλη την παραγωγή).
 • Χρησιμοποιούμε βιο-αποικοδομήσιμα ορυκτέλαια.
 • Διαχειριζόμαστε με ορθολογιστικές πολιτικές τα αστικά λήμματα και απορρίμματα.
Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use