marketplace

Αγορά

Έχουμε πελατοκεντρική κουλτούρα στοχεύοντας σε ένα χρυσό κανόνα - να παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας σε καλούς χρόνους, με άψογη εξυπηρέτηση σε κάθε στάδιο.

Αγορά

Ο πελάτης στο επίκεντρο

Στην KLEEMANN οι πελάτες βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Σταθερά προσανατολισμένη στις αξίες της για καινοτομία και άριστη εξυπηρέτηση, και προκειμένου να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, η KLEEMANN έχει υιοθετήσει ευέλικτες διαδικασίες για τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη.

Προϊόντα υψηλής ποιότητας, με ευέλικτη εξυπηρέτηση και με διαρκή τεχνική υποστήριξη αποτελούν ισχυρή δέσμευση για την εταιρία. Γι' αυτό το σκοπό, η Εταιρία οργανώνει διαρκώς προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης, κατά τα οποία, το τεχνικό προσωπικό των πελατών της Εταιρίας καταρτίζεται πρακτικά και θεωρητικά σε θέματα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του ανελκυστήρα. Επίσης, οργανώνει ειδικά ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με την ασφάλεια και τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο. Ειδικότερα:

  • Εκπαίδευση πελατών σε σεμινάρια που διοργανώνονται στις εγκαταστάσεις μας 6 φορές το χρόνο με στόχο τη μετάδοση τεχνογνωσίας.
  • Ευαισθητοποίηση και ενσωμάτωση οδηγιών για καλύτερη εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες και ιδιαίτερες ανάγκες.
  • Επένδυση σε έρευνα & ανάπτυξη προκειμένου να προηγούμαστε των εξελίξεων στον τομέα μας.
  • Έρευνες με σκοπό τη διερεύνηση των αναγκών των πελατών.

Ποιότητα υψηλών απαιτήσεων

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στρατηγική της Εταιρίας και την Πολιτική Ποιότητας, την οποία έχει αναπτύξει. Η KLEEMANN διενεργεί συστηματικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, και σε συνδυασμό με τα κατάλληλα μέσα και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτει, είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις των πελατών της. Η Εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008 και το Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων και ικανοποίησης Πελατών βάσει του προτύπου ISO 10002:2004. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων της Εταιρίας, στοχεύοντας τον έλεγχο των σημαντικών εξαρτημάτων των υποσυστημάτων του ανελκυστήρα σε ποσοστό 100%.

Ποιότητα υψηλών απαιτήσεων

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και η ασφάλεια των πελατών, εγκαταστατών και χρηστών αποτελούν προτεραιότητα για την KLEEMANN. Όλα τα προϊόντα της Εταιρίας φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, όπως το CE marking και τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου. Στην Εταιρία ακολουθούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 81-1 και ΕΝ81-2 κατά τον σχεδιασμό ανελκυστήρων φυσικών προσώπων, αλλά και φορτίων ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2017, τα πρότυπα έχουν αντικατασταθεί από το ΕΝ 81-20, το οποίο θέτει τις τεχνικές απαιτήσεις για την ασφαλή κατασκευή ανελκυστήρων και το Εν 81-50, το οποίο σχετίζεται με τους κανονισμούς σχεδιασμού, μετρήσεων και δοκιμών των υποσυστημάτων ανελκυστήρων.

Η KLEEMANN, επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας και συνεργάζεται επίσης και με εκπαιδευτικά ιδρύματα για την προαγωγή των καλών πρακτικών, την ενημέρωση πάνω σε καινοτόμα προγράμματα και την ανταλλαγή σημαντικών γνώσεων με τη νέα γενιά.

Ενδεικτικά, μερικά από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρία, είναι:

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • ΤΕΙ Λαμίας

Προμηθευτές - Σχέσεις συνεργασίας & εμπιστοσύνης

Η υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών που προμηθεύεται η Εταιρία είναι αδιαπραγμάτευτη για την KLEEMANN και η διαχείριση των προμηθειών γίνεται μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Κρίσιμος συντελεστής επιτυχίας για την KLEEMANN αποτελεί η επιλογή και η μακροχρόνια συνεργασία με τους προμηθευτές μας. Ευνοώντας το διάλογο μεταξύ εταιρίας και συνεργατών εδραιώνουμε τη σχέση μας, αναγνωρίζουμε τις ανάγκες που υπάρχουν και αντιμετωπίζουμε την αγορά με συνέπεια σεβασμό, διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Συμμετοχή σε δίκτυα και οργανισμούς

Η KLEEMANN συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και διεθνή δίκτυα, καθώς και σε συνδέσμους του κλάδου, στοχεύοντας στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Η Εταιρία συνεργάζεται με ερευνητικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, την παρακολούθηση των τάσεων και των εξελίξεων του κλάδου. Μέσω των δικτύων αυτών, η Εταιρία συνδιαλέγεται με ειδικούς του κλάδου για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας σχετικά με την ασφάλεια των ανελκυστήρων και των υποσυστημάτων τους, καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η KLEEMANN έχει υιοθετήσει ένα σύνολο αρχών και πρακτικών προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Εφαρμόζοντας στην αρχή της πρόληψης, ακολουθεί πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Η KLEEMANN ακολουθεί και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης και έχει υιοθετήσει οικειοθελώς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει αναπτυχθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), με τις αποκλίσεις οι οποίες περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Η επαρκής και έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών επιτυγχάνεται μέσω του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει όργανα διοίκησης με σαφείς αρμοδιότητες, αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use