Επενδυτές

Η KLEEMANN ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1999 έως τον Ιούνιο του 2017, μετά την ολοκλήρωση της δημοσίας πρότασης που είχε υποβληθεί στις 21/09/16.

Ενημέρωση Μετόχων

Ακολουθούν πίνακες με ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες για τους επενδυτές:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΤΙΜΗ (€)
201531/03/201507/04/20150,17
201429/07/201406/08/20140,11
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΤΙΜΗ (€)
01/01/2010-31/12/201013/07/201121/07/20110,05
01/01/2009-31/12/200914/07/201022/07/20100,120
01/01/2008-31/12/200815/07/200923/07/20090,120
01/01/2007-31/12/200708/07/200816/07/20080,320
01/01/2006-31/12/200617/07/200725/07/20070,300
01/01/2005-31/12/200512/07/200620/07/20060,250
01/01/2004-31/12/200414/06/200525/07/20050,230
01/01/2003-31/12/200322/06/2004 0,200
01/01/2002-31/12/200219/06/200322/07/20030,200
01/01/2001-31/12/200128/05/200215/07/20020,200
01/01/2000-31/12/200027/06/200110/08/20010,196
01/01/1999-31/12/199904/07/2000 0,137
01/01/1997-31/12/199730/06/1998 0,090
01/01/1996-31/12/199630/06/1997 0,079
01/01/1995-31/12/199530/06/1996 0,046

Μέχρι και το μέρισμα της χρήσης 2007, οι μετοχές ανέρχονταν σε 11.824.350 κοινές ονομαστικές. Με απόφαση της από 19.06.2008 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, οι μετοχές πλέον ανέρχονται σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές, ονομαστικής αξίας, 0,33 ευρώ η κάθε μία (split).
Στις 11 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, ποσού περίπου 3,1 εκ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,13. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού περίπου 2,6 εκ με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά 0,11. Ως αποτέλεσμα, το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε Ευρώ 8.277.045, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,35 η κάθε μία.

Stock Exchange Releases

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use