Επενδυτές

Η KLEEMANN ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1999 έως τον Ιούνιο του 2017, μετά την ολοκλήρωση της δημοσίας πρότασης που είχε υποβληθεί στις 21/09/16.

Ενημέρωση Μετόχων

Ακολουθούν πίνακες με ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες για τους επενδυτές:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΗ (€)
2015 31/03/2015 07/04/2015 0,17
2014 29/07/2014 06/08/2014 0,11
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΗ (€)
01/01/2010-31/12/2010 13/07/2011 21/07/2011 0,05
01/01/2009-31/12/2009 14/07/2010 22/07/2010 0,120
01/01/2008-31/12/2008 15/07/2009 23/07/2009 0,120
01/01/2007-31/12/2007 08/07/2008 16/07/2008 0,320
01/01/2006-31/12/2006 17/07/2007 25/07/2007 0,300
01/01/2005-31/12/2005 12/07/2006 20/07/2006 0,250
01/01/2004-31/12/2004 14/06/2005 25/07/2005 0,230
01/01/2003-31/12/2003 22/06/2004   0,200
01/01/2002-31/12/2002 19/06/2003 22/07/2003 0,200
01/01/2001-31/12/2001 28/05/2002 15/07/2002 0,200
01/01/2000-31/12/2000 27/06/2001 10/08/2001 0,196
01/01/1999-31/12/1999 04/07/2000   0,137
01/01/1997-31/12/1997 30/06/1998   0,090
01/01/1996-31/12/1996 30/06/1997   0,079
01/01/1995-31/12/1995 30/06/1996   0,046

Μέχρι και το μέρισμα της χρήσης 2007, οι μετοχές ανέρχονταν σε 11.824.350 κοινές ονομαστικές. Με απόφαση της από 19.06.2008 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, οι μετοχές πλέον ανέρχονται σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές, ονομαστικής αξίας, 0,33 ευρώ η κάθε μία (split).
Στις 11 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, ποσού περίπου 3,1 εκ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,13. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού περίπου 2,6 εκ με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά 0,11. Ως αποτέλεσμα, το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε Ευρώ 8.277.045, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,35 η κάθε μία.

Stock Exchange Releases

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use