Διασφάλιση Ποιότητας

Η KLEEMANN κατασκευάζει πιστοποιημένα προϊόντα ανελκυστήρα, με αφοσίωση στην παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για ποιότητα, η KLEEMANN ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα η οποία ανέπτυξε σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Η KLEEMANN εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας βάση του διεθνούς προτύπου Ποιότητας ISO 9001, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
για τους Ανελκυστήρες 2014/33 / ΕΕ, Παράρτημα ΧΙ (Ενότητα Η) σχετικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, την επιθεώρηση και τη δοκιμή ανελκυστήρων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προτύπου: ISO 10.002:2004 Διαχείρισης Ποιότητας – Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Ικανοποίηση των πελάτων και τη Διαχείριση των παραπόνων τους.

Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης Ποιότητας είναι διαθέσιμο προς οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος, έπειτα από σχετικό γραπτό αίτημα προς της εταιρία.


Η εταιρεία δεσμεύεται αυστηρά σε αυτό το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 14001:2004. Η KLEEMANN συμμορφώνεται επίσης με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 14006: 2011 και τηρεί επιπλέον σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, που λειτουργεί σύμφωνα με το OHSAS 18001:2007.

Το όραμα, οι αξίες και οι στρατηγικοί μας στόχοι μετουσιώνονται σε διαρκή έρευνα και ανάπτυξη, όχι μόνο για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, αλλά και για την απλούστευση διαδικασιών που βελτιώνουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, μειώνουν τα κόστη και προωθούν την καινοτομία στον σχεδιασμό.