Ana Sözleşme

Şirket Ana Sözleşmesinden Alıntı

 1. Şirketin kurumsal adı “ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANΝ HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.”dir. Uluslararası işlemleri için Şirketin ticari adı “KLEEMANΝ HELLAS SA” olarak kullanılacaktır.
 2. Şirketin belirleyici unvanı “KLEEMANN HELLAS ABEE”dir.
 3. Şirketin ikamet yeri Stavrochori Kilkis Sanayi Bölgesidir.
 4. Şirketin 31.07.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Karara göre Şirketin süresi 31.12.2101 tarihine kadar uzatılmıştır.
 5. Şirketin Kapsamı aşağıdaki gibidir:
  • Yüksek teknoloji ürünü hidrolik ve elektrikli asansörler ile bunların cihaz ve bileşenleri ile diğer mekanik ekipman ürünlerinin endüstriyel üretimi, kurulumu ve ticareti, yukarıdaki ürünlerle ilgili hizmetlerin sağlanması (fason - onarım ve bakım) ve
  • Benzer türdeki sanayi ve ticaret birimlerinin Yunanistan'da temsil edilmesi ve şirketin herhangi bir hukuki tipte benzer veya benzeri olmayan türden işletmelerde veya şirketlerde ortak olması veya bu türden veya mevcut şirketlerin satın alınması veya Atina Borsa Grubunda halka açılmış olan veya olmayan Yunan veya yabancı şirketlerin hisse veya diğer haklarının satın alınması veya Yatırım Ortaklıklarına katılım. Şirket, kapsamını gerçekleştirmek için aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir sözleşmeye imza atabilir ve herhangi bir faaliyette bulunabilir:
   • Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi lehine, ayni veya şahsi olarak borç, kredi, üçüncü taraflara ait teminat, herhangi bir biçim altındaki teminat ve menkul kıymetlerin verilmesi ve alınması.
   • Aynı veya benzer kapsamda, yerli veya yabancı, mevcut veya gelecekte kurulacak herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya derneğe herhangi bir şekilde katılma, işbirliğinde bulunma veya bu kişi veya derneklerde temsil edilme.
   • Yukarıdaki tüm faaliyetlerin şirketin kendi adına veya üçüncü şahıslar adına, ivazlı veya ivazsız olarak, üçüncü bir gerçek kişi veya tüzel kişi veya birlik ile ortaklık ya da konsorsiyum halinde gerçekleştirilmesi.
 6. Şirketin hisseli sermayesi, her biri 0,35 Euro nominal değere sahip 23.648.700 adi nama yazılı hisseye bölünmüş olarak 8.277.045,00 Euro'dur.
 7. Şirketin hisseleri adi, nama yazılıdır, fiziksel formdadır ve serbestçe devredilemez. Şirketin hisseleri sadece Yönetim Kurulunun iznini alındıktan sonra devredilebilir.
 8. Şirketin genel kurul toplantısı Şirketin en üst düzey organıdır. Şirketle ilgili herhangi bir konuda karar verme hakkına sahiptir ve yasal kararları toplantıda bulunmayan veya karara katılmayan hissedarlar için de bağlayıcıdır.
 9. Genel Kurul, münhasıran Genel Kurul'un yetkisinde olduğu için, 2190/1920 numaralı yasada belirtilen konulara karar vermekten münhasıran sorumludur. Bu Ana Sözleşme ile düzenlenmeyen Genel Kurul daveti, çağrısı ve toplantının yürütülmesi ile ilgili konular 2190/1920 numaralı yasa ile düzenlenmiştir.
 10. Şirket, en az üç (3) ve en çok yedi (7) üyeli, gerçek veya tüzel kişilerden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir, kurul üyeleri hissedar olabilecekleri gibi, hissedar olmamaları da mümkündür.
 11. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Genel Kurulu tarafından, beş (5) yıla kadar süreyle atanır, bu süre üyelerin görev süresinin dolmasından sonra ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar otomatik olarak uzatılır, ancak altı (6) yılı aşamaz.
 12. Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir ve pozisyonlarından serbestçe alınabilir.
 13. Yönetim Kurulu, Şirketin mülklerini yönetir (idare eder ve kullanır) ve şirketin temsilini yüklenmiştir. Yasaya göre Genel Kurul'un münhasır yetkileri kapsamında kalan konular dışında, Şirketin kapsamında yer alan her türden konuyu karara bağlar. Yönetim Kurulu ortak tahvil kredilerinin ihracından sorumludur.
 14. Yönetim Kurulu, yetki veya güçlerinin tamamının veya bir kısmının uygulanması ve Şirketin temsili görevini bir veya daha fazla kurul üyesine veya üçüncü kişilere atayabilir ve bu yetkilendirmenin kapsamını belirleyebilir.
 15. Mali yıl oniki (12) ay sürmelidir. Her yıl 1 Ocak'ta başlamalı ve söz konusu yılın 31 Aralık günü sona ermelidir.
 16. Şirketin net karı, brüt kardan herhangi bir gider, zarar, yasal amortisman ve varsa diğer şirket alacaklarının çıkarılmasıyla elde edilir.
 17. Şirket Denetçileri ile ilgili olarak 2190/1920 numaralı yasanın 4. Bölümü uygulanır.
 18. Ana Sözleşmede düzenlenmeyen herhangi bir konu için, zaman zaman yürürlükteki 2190/1920 numaralı Anonim Şirketler yasasının hükümleri uygulanır.

Lütfen, 31 Temmuz 2017 tarihli Genel Kurul Toplantısı kararına istinaden tek bir metin halinde değiştirilen ve kodlanan orijinal Ana Sözleşmenin Yunanca olarak hazırlandığını unutmayınız. Buradaki metin, söz konusu metnin bir çevirisidir. Ana Sözleşmenin Yunanca metni ile buradaki çevirisi arasında uyumsuzluklar olması durumunda, Yunanca versiyon geçerli olacaktır.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use